Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2019-019379
Evidenční číslo zakázky: Z2019-019379
Číslo oznámení TED: 2019/S 111-271270
Datum uveřejnění ve VVZ: 12.06.2019
Datum odeslání do TED: 10.06.2019
Nástroje
Doplňující informace

Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu/

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)
:
:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
I.2) Společné zadávání veřejných zakázek
:
I.3) Komunikace
Další informace lze získat
:
:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
:
:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
I.4) Druh veřejného zadavatele 
:
I.5) Hlavní předmět činnosti 
:
Oddíl II: Předmět
II.1) Rozsah veřejné zakázky
:2
II.1.1) :
II.1.2) :
:1, 2
II.1.3)
II.1.4) :
II.1.5) Předpokládaná celková hodnota2
:
:
(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – celková předpokládaná maximální hodnota za celou dobu trvání rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému)
II.1.6) Informace o částech zakázky
:
:
:
II.2) Popis 1
:2
II.2.1) :2
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
:1
:1, 2
II.2.3) Místo plnění
:1
:
II.2.4) :
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.2.5) Hodnotící kritéria
:
/
:1, 2, 20
:
/
:1, 20
:
/
:1, 20
:21
II.2.6) Předpokládaná hodnota
:
:
(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
:
nebo
:
nebo
:
(dd.mm.rrrr)
:
(dd.mm.rrrr)
:
II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení (kromě otevřených řízení)
:
nebo
:
/
:2
:
II.2.10) Informace o variantách
II.2.11) Informace o opcích
:
II.2.12) Informace o elektronických katalozích
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
:
II.2.14) :
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky účasti
III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
:
III.1.2) Ekonomická a finanční situace
:
:2
III.1.3) Technická a odborná způsobilost
:
:2
III.1.5) Informace o vyhrazených zakázkách 2
III.2) Podmínky vztahující se k zakázce 2
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi (pouze pro zakázky na služby)
:
III.2.2) :
III.2.3) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Popis
IV.1.1) Druh řízení
:
:
:
IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
:2
:
IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.5) Informace o jednání (pouze pro jednací řízení)
IV.1.6) Informace o elektronické aukci
:
IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení2
:
(Jedno z následujících: Předběžné oznámení; Oznámení na profilu zadavatele)
IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
:
(dd.mm.rrrr)
:
(hh:mm)
IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům4
:
(dd.mm.rrrr)
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast: 1
IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
:
(dd.mm.rrrr)
nebo
:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
:
:
:
:
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o opakování zakázek
:2
VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3) Další informace: 2
VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
:
:
:
:
:
:
:
:
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2
:
:
:
:
:
:
:
:
VI.4.3) Přezkumné řízení
:
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2
:
:
:
:
:
:
:
:
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení: 10.06.2019
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní
4 pokud jsou tyto informace známy
20 místo váhy lze zadat význam
21 místo váhy lze zadat význam; pokud je cena jediným kritériem zadání, není nutné váhu uvádět
Nástroje
Doplňující informace