Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2019-028975
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-019379
Evidenční číslo zakázky: Z2019-019379
Číslo oznámení TED: 2019/S 162-398075
Datum uveřejnění ve VVZ: 22.08.2019
Datum odeslání do TED: 19.08.2019
Nástroje
Doplňující informace

Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu/

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)
:
:2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
I.2) Společné zadávání veřejných zakázek
:
I.4) Druh veřejného zadavatele 
:
I.5) Hlavní předmět činnosti 
:
Oddíl II: Předmět
II.1) Rozsah veřejné zakázky
:2
II.1.1) :
II.1.2) :
:1, 2
II.1.3)
II.1.4) :
II.1.6) Informace o částech zakázky
II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
:
(Uveďte celkovou hodnotu veřejné zakázky. Informace o jednotlivých zakázkách uveďte v oddíle V)
 nebo
:
/
:
:

(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota za celou dobu jejich trvání)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

II.2) Popis 1
:2
II.2.1) :2
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
:1
:1, 2
II.2.3) Místo plnění
:1
:
II.2.4) :
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.2.5) Hodnotící kritéria
:
/
:1, 2, 20
:
/
:1, 20
:
/
:1, 20
:21
II.2.11) Informace o opcích
:
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
:
II.2.14) :
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Popis
IV.1.1) Druh řízení
:
:
:
IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6) Informace o elektronické aukci
IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení2
:
(Jedno z následujících: Předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži; Oznámení o zahájení zadávacího řízení; Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante)
IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení
Oddíl V: Zadání zakázky1
:
:2
:
V.1) Informace o nezadání zakázky
V.2) Zadání zakázky
V.2.1) :
(dd.mm.rrrr)
V.2.2) Informace o nabídkách
:
:
(MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)
:
:
:
V.2.3) 1
:
:2
:
:
:
:
:
:
:
:
V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
:2

(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)

:
nebo
:
/
:
:

(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota v případě této položky)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

V.2.5) Informace o subdodávkách
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami 4
:
:
:
%
:
Oddíl V: Zadání zakázky1
:
:2
:
V.1) Informace o nezadání zakázky
V.2) Zadání zakázky
V.2.1) :
(dd.mm.rrrr)
V.2.2) Informace o nabídkách
:
:
(MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)
:
:
:
V.2.3) 1
:
:2
:
:
:
:
:
:
:
:
V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
:2

(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)

:
nebo
:
/
:
:

(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota v případě této položky)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

V.2.5) Informace o subdodávkách
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami 4
:
:
:
%
:
Oddíl V: Zadání zakázky1
:
:2
:
V.1) Informace o nezadání zakázky
V.2) Zadání zakázky
V.2.1) :
(dd.mm.rrrr)
V.2.2) Informace o nabídkách
:
:
(MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)
:
:
:
V.2.3) 1
:
:2
:
:
:
:
:
:
:
:
V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
:2

(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)

:
nebo
:
/
:
:

(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota v případě této položky)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

V.2.5) Informace o subdodávkách
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami 4
:
:
:
%
:
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3) Další informace: 2
VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
:
:
:
:
:
:
:
:
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2
:
:
:
:
:
:
:
:
VI.4.3) Přezkumné řízení
:
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2
:
:
:
:
:
:
:
:
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení: 19.08.2019
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní
4 pokud jsou tyto informace známy
7 povinné informace, které nemají být zveřejněny
20 místo váhy lze zadat význam
21 místo váhy lze zadat význam; pokud je cena jediným kritériem zadání, není nutné váhu uvádět

Příloha D1 – Obecné zakázky

Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v
Úředním věstníku Evropské unie

směrnice 2014/24/EU
(zvolte příslušnou možnost a uveďte vysvětlení)
:
3. Vysvětlení
Nástroje
Doplňující informace