Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dodávky spojovacího materiálu / Поставки крепежного материала
Odesílatel Vratislav Marek
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2019 10:03:03
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz ja v příloze


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace 2 č.doc podp.pdf (268.33 KB)

Původní zpráva

Datum 21.06.2019 16:02:30
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v souvislosti s nutností získání vývozní licence a zajištění navazujících procesů (výroba, přeprava, aj.) se na Vás obracíme s prosbou zvážit úpravu následujících bodů smlouvy ve znění:

Čl. IV, bod 4: Termín dodání veškerého zboží je maximálně 150 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy nebo od data předání certifikátu konečného uživatele (EUC) kupujícím prodávajícímu, dle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Vzor EUC je přílohou č. 3 této smlouvy.

Čl. VII, bod 1: V případě, že prodávající nedodrží termín dodání zboží nebo termín opravy zboží, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného/neopraveného zboží, se kterým je v prodlení za každý započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaného zboží bez DPH.

Čl. VIII, bod 1: Smluvní strana není odpovědná za prodlení s plněním této Smlouvy, jestliže takové prodlení je důsledkem okolností vyšší moci (zahrnujíce v to případy jako požár, povodeň, zemětřesení, hurikán a podobné živelné události, dále válka, občanská válka, invaze, revoluce, rebélie, teroristické útoky, rozhodnutí orgánů státní správy znemožňující dovoz zboží, blokády, embarga, stávka, epidemie a další, jestliže způsobují nemožnost plnění nebo prodlení v plnění této Smlouvy), které vznikly nezávisle na vůli smluvní strany a jejichž vzniku nemohla smluvní strana zabránit.

Děkujeme.